fbpx

Sporządzamy również dokumenty dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jest dokumentem niezbędnym do złożenia przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, we właściwym urzędzie gminy, w przypadku planowania inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Raport jest opracowaniem techniczno – przyrodniczym, który stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od stopnia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określonego na podstawie rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, może być załącznikiem bezwzględnie wymaganym do bądź jego załączenie do wniosku może być wymagane na podstawie odrębnej decyzji.