fbpx

Świadectwo charakterystyki energetycznej nazywane jest również certyfikatem energetycznym budynku. Celem tego dokumentu jest określenie i przedstawienie rocznego zapotrzebowania na energię w budynku. Podstawą do przygotowania certyfikatu jest wyznaczenie charakterystyki energetycznej budynku, określanej na podstawie zużycia energii.

Na podstawie ustawy o prawie budowlanym wprowadzonej dnia 1 stycznia 2009 roku, został nałożony obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na właścicieli mieszkań, domów i lokali użytkowych, które są:

  • Nowo oddawane do użytku,
  • Sprzedawane lub wynajmowane,
  • Modernizowane lub remontowane, jeśli w wyniku tych działań nastąpił zmiana ich charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, certyfikat musi posiadać każdy budynek, zarówno nowy jak i istniejący, z wyjątkiem obiektów:

  • Zabytkowych, które zostały objęte ochroną,
  • Używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  • Przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, poza instalacjami oświetlenia wbudowanego,
  • Mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2,
  • Rolnych o zapotrzebowaniu na energię nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok)

 

Posiadamy wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Centralnego Rejestru charakterystyki Energetycznej Budynków, potwierdzający uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.