fbpx

Program priorytetowy dla osób fizycznych. Programu ma na celu redukcję emisji zanieczyszczenia atmosfery poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego. Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w systemie ciągłym do dnia 30 września każdego roku wdrażania Programu lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, m.in. kotły, palniki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników). Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym dla zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ

• dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła: z powietrznym wymiennikiem ciepła – 2 500,00 zł/kW mocny znamionowej; pozostałe 2 000,00 zł/kW mocy znamionowej,
• dla instalacji kolektorów słonecznych – 2 500,00 zł za 1 m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej,
• dla instalacji ogniw fotowoltaicznych – 6 300,00 zł/kWe mocy źródła.

PROGRAM PRIORYTETOWY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

Program przeznaczony na realizacje zadań związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na odnawialnych źródeł energii.

PROGRAM PROSUMENT.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie miejsc ekologicznej), a także termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zużycia pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w świadomości inwestorskiej i energii oraz wykorzystania wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby 2014r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Wszyscy zainteresowani produkcją prądu na własny użytek otrzymają bezzwrotną dotację, która zrefinansuje część kosztów. Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 300 mln zł (200 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja dla mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych wyniesie 40%. Dodatkowo na pozostałą część instalacji udzielony zostanie niskooprocentowany kredyt, którego oprocentowanie w skali roku wynosić będzie 1%. Program “Prosument” ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020r.

W ramach programu finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY NA TRZY SPOSOBY

Dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków

• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
• nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
• kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.

Za pośrednictwem banków

• środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
• środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.